ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.5dimensions.gr

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας www.5dimension.gr και www.5dimensions.com.gr  υπόκειται στους όρους που παρατίθενται κατωτέρω. Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών μας. Η περιήγηση και χρήση της ιστοσελίδας μας αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης αυτής. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η επιχείρησή μας δηλώνει στον επισκέπτη/χρήστη ότι έχει λάβει κάθε αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα μας να είναι ορθά, πλήρη και αξιόπιστα. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:  Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ.) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησής μας και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η επιχείρησή μας διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό το προσωπικό κέρδος, παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συγκατάθεσης/συναίνεσης της επιχείρησής μας. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης και υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι παραχωρούνται καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του e-mail μας info@5dimensions.gr.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν αναφέρονται στην ηλεκτρονική μας σελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (links) Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links) ή διαφημιστικών banners. Οι δικτυακοί τόποι στους οποίους θα παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την επιχείρησή μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας μας αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΣ: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας διατίθεται «ως έχει» χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μεριάς των επισκεπτών/χρηστών. Η επιχείρησή μας εγγυάται για την ορθότητα και την ακρίβεια του περιεχομένου του site μας. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας μας για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχόμενων πληροφοριών. Η επιχείρησή μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή / και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, αποθετική κτλ) από επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας μας από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή/και τη χρήση της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών. Η επιχείρησή μας δεν εγγυάται την αδιάκοπη και χωρίς σφάλματα παροχή υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας, ούτε ακόμα την έλλειψη ιών, είτε πρόκειται για την ιστοσελίδα μας είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενό της. Ουσιαστικά, μπορεί να χρειαστεί να αναστείλουμε για λίγο την πρόσβαση στον ιστότοπό μας, στο σύνολό του ή εν μέρει, ειδικότερα για σκοπούς τεχνικής συντήρησης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ: Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας μας υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση αυτής και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα στοιχεία επικοινωνίας του στην φόρμα επικοινωνίας του site μας: όνομα, επίθετο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση, διαφορετικά η επιχείρηση δεν έχει καμία ευθύνη για την μη ολοκλήρωση του τυχόν αιτήματός του ή την αδυναμία επικοινωνίας μαζί του. Οφείλει δε να ενημερώνει άμεσα την επιχείρησή μας για την τυχόν αλλαγή/τροποποίηση των παρεχόμενων στοιχείων του.

Ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την ταυτότητα άλλου προσώπου. Η ιδιότητα του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας μας είναι προσωπική για τον χρήστη και συνεπώς δεν πρέπει να την μοιράζεται με κάποιο άλλο άτομο.

Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη καθώς και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας. Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία ή μπορεί να βλάψει την επιχείρησή μας ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 • Η πρόκληση, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας μας, βλάβης σε οποιοδήποτε τρίτο και δη σε ανήλικο, με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Η επέμβαση επί της ιστοσελίδας μας με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας με απώτερο σκοπό να προκαλέσει ζημία στην φήμη της επιχείρησής μας.
 • Η απόκτηση παράνομης πρόσβαση σε πληροφορίες της επιχείρησής μας ή τρίτων.
 • Η προσπάθεια να δοκιμάσει την ευπάθεια του συστήματος ή του δικτύου ή να παραβιάσει την ασφάλεια ή τα μέτρα ταυτοποίησης χωρίς πρότερη εξουσιοδότηση.
 • Η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), χωρίς την έγγραφη συναίνεση της επιχείρησής μας.
 • Η εγκατάσταση κώδικα, προγραμμάτων που μπορούν να επιφέρουν δυσλειτουργία στην ιστοσελίδα μας και στην χρήση αυτής από τρίτους.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ: Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται μόνο σε ενηλίκους και δεν συγκεντρώνει ούτε προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικά με ανήλικους.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας μας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή της διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της επιχείρησής μας και του επισκέπτη/ χρήστη της ιστοσελίδας μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο info@5dimensions.gr.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η επιχείρησή μας λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της είναι εξαιρετικής σημασίας, σας ενημερώνει διά του παρόντος, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως «υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων», για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, για το λόγο της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους, το χρόνο τήρησής τους, για τα μέτρα που λαμβάνουμε για να προστατεύσουμε την ασφάλεια αυτών των πληροφοριών καθώς και για τα δικαιώματά σας ως πελάτες της επιχείρησής μας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; Ως «Προσωπικά δεδομένα» νοείται κάθε πληροφορία ή συνδυασμός πληροφοριών που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / διεύθυνση κατοικίας / αριθμό κινητού τηλεφώνου, ονόματα χρήστη, φωτογραφίες προφίλ, προσωπικές προτιμήσεις και αγοραστικές συνήθειες, περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη, πληροφορίες οικονομικής φύσης και πληροφορίες κοινωνικής πρόνοιας. Ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν μοναδικά αριθμητικά αναγνωριστικά όπως είναι η διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή του φυσικού προσώπου ή η διεύθυνση MAC του κινητού τηλεφώνου του καθώς και cookies.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ; Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

ΑΠΟ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; Η επιχείρησή μας λαμβάνει δεδομένα σας, τα οποία της τα παρέχετε εσείς απευθείας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας δια ζώσης ή ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας που έχουμε στον ιστότοπό μας  www.5dimensions.gr και www.5dimensions.com.gr. Όταν επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα μας συλλέγουμε επίσης ορισμένες πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως cookies. (οράτε πολιτική cookies).

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ; Η παραχώρηση των Δεδομένων στην επιχείρησή μας είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα. Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται στον άνω Δικτυακό Τόπο, δεν θα είναι εφικτή καταρχάς η επικοινωνία μας μαζί σας και η παροχή μελλοντικών υπηρεσιών μας προς εσάς.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ; Φροντίζουμε να συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Όνομα και επώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αριθμό κινητού ή σταθερού τηλεφώνου

Η αναζήτηση τυχόν επιπρόσθετων Δεδομένων από την επιχείρησή μας, πέραν αυτών που επισημαίνονται στον άνω Διαδικτυακό Τόπο, χρησιμεύει στην ολοκλήρωση ή/και στην βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών για την αναγκαιότητα των οποίων θα λαμβάνετε άμεση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.

ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; Η επιχείρησή μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς:

 • Να διαχειριζόμαστε κάθε επικοινωνία μαζί μας.
 • Να απαντάμε στις ερωτήσεις σας.
 • Να αναλαμβάνουμε την παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση έργων που τυχόν μας αναθέσετε.
 • Να σας παρέχουμε οικονομικές και τεχνικές προσφορές.
 • Να σας αποστέλλουμε προωθητικές επικοινωνίες (εφόσον το έχετε ζητήσει), με βάση τα προσωπικά δεδομένα σας και τις προτιμήσεις σας που γνωρίζουμε.
 • Να πραγματοποιούμε αναλύσεις ή να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία.
 • Να λειτουργούμε, αξιολογούμε και βελτιώνουμε την επαγγελματική μας δραστηριότητα.
 • Να διασφαλίζουμε τον ιστότοπό μας και να προστατεύουμε εσάς και εμάς από περιστατικά απάτης.
 • Να μετράμε τον βαθμό ικανοποίησής σας.
 • Να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κτλ.

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες με άλλους τρόπους, για τους οποίους θα παρέχουμε συγκεκριμένη ειδοποίηση κατά τη στιγμή της συλλογής τους.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα τα χρειαζόμαστε και για τον σκοπό για τον οποίο τα διατηρούμε (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία), ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας ή για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές υποχρεώσεις μας.

Για να καθορίσουμε το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας, χρησιμοποιούμε τα εξής κριτήρια:

 • Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης.
 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να μας υποβάλλετε κάποιο ερώτημα, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας καθ’ όλη τη διάρκεια που απαιτείται για την επεξεργασία του ερωτήματός σας.
 • Όταν εγκαθίστανται cookies στον υπολογιστή σας, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών τους (καθώς και για μια χρονική περίοδο που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές).
 • Ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποια προσωπικά δεδομένα σας για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας, καθώς και για να είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε τα δικαιώματά μας (για παράδειγμα, για να προβάλουμε τις αξιώσεις μας ενώπιον των Δικαστηρίων) ή για στατιστικούς ή ιστορικούς σκοπούς.

Όταν δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, τα διαγράφουμε από τα συστήματα και τα αρχεία μας ή τα ανωνυμοποιούμε ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η ταυτοποίησή σας από αυτά. Σε κάθε περίπτωση, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.

ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΣ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της επιχείρησής μας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ; Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα προορίζονται για τη χρήση τους από την Επιχείρησή μας. Δεν πουλάμε και δεν αποκαλύπτουμε προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω.

Ενδέχεται να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με:

 • Τους συνεργάτες μας για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας βάσει των οδηγιών μας. Δεν εξουσιοδοτούμε αυτούς τους παρόχους να χρησιμοποιήσουν ή να αποκαλύψουν τις πληροφορίες εκτός εάν είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας ή για συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις. Παρέχουμε σε αυτούς μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των εν λόγω υπηρεσιών και απαιτούμε να μην χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Καταβάλλουμε πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι όλα τα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε διατηρούν ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να αναθέσουμε υπηρεσίες που απαιτούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, σε:
  • Τρίτα μέρη τα οποία πρέπει να σας παραδώσουν κάποιο προϊόν, π.χ. ταχυδρομικές υπηρεσίες/ υπηρεσίες παράδοσης.
  • Τρίτα μέρη τα οποία μας παρέχουν υποστήριξη και μας βοηθούν στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, όπως πάροχοι πλατφορμών, υπηρεσιών φιλοξενίας, συντήρησης και υποστήριξης των βάσεων δεδομένων μας καθώς και των λογισμικών και εφαρμογών μας που ενδέχεται να εμπεριέχουν δεδομένα που σας αφορούν.
  • Λοιπά τρίτα μέρη για σκοπούς εμπορικής προώθησης, μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα δεδομένα σας επεξεργάζονται από το εν λόγω τρίτο μέρος, το οποίο ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και θα ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις καθώς και η πολιτική προστασίας του εν λόγω μέρους. Θα πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά τα έγγραφά τους προτού παράσχετε τη συγκατάθεσή σας για τη γνωστοποίηση των πληροφοριών σας στο εν λόγω τρίτο μέρος.

Επιπρόσθετα, ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς:

(i) αν είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε έτσι από το νόμο ή νομική διαδικασία, (ii) στις αρχές επιβολής του νόμου ή άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους, ή (iii) όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι αναγκαία ή κατάλληλη να αποτρέψει σωματική βλάβη ή οικονομική απώλεια, ή σε συνεργασία με έρευνα ύποπτης ή πραγματική δόλιας ή παράνομης δραστηριότητας.

ΠΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ; Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την επιχείρηση μας:

 • να τηρούν εχεμύθεια.
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της επιχείρησή μας.
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

Στους εκτελούντες την επεξεργασία παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους. Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή. Αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχετε θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.

ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, καθώς και το χρόνο τήρησής τους.

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

δ) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε.

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε.

στ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Μπορείτε να μας πείτε να μην σας αποστέλλουμε διαφημιστική επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απαντώντας μας στο Mail στο οποίο περιλαμβάνονται τα διαφημιστικά μηνύματα που λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας ως αναφέρεται παρακάτω. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από τη λήψη τυχόν διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας μας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας μας ηλεκτρονικό μήνυμα στο mail μας info@5dimensions.gr.

Μπορείτε να ζητήσετε από την επιχείρησή μας να σταματήσει να σας στέλνει τυχόν διαφημιστικά μηνύματα μέσω ταχυδρομείου ακολουθώντας τις οδηγίες που ενδεχομένως συμπεριλαμβάνονται σε μια συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια.

Μπορείτε να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση μας έχετε παράσχει στο παρελθόν, ή να προβάλετε ένσταση σε οποιαδήποτε στιγμή για νόμιμους λόγους, ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Θα εφαρμόσουμε τις προτιμήσεις σας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αποσύροντας τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών μας, ενδέχεται να σημαίνει ότι δε θα μπορεί να εκτελεστεί κάποια από τις υπηρεσίες μας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ; Για την άσκηση των δικαιωμάτων της προηγούμενης ενότητας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στην εταιρεία μας, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γ Ζωγράφου αρ. 26 Αθήνα (Ζωγράφου), 15772 ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): info@5dimensions.gr. ή τηλεφωνικά στους αριθμούς: 2107776780 και 6973312645.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; Η επιχείρησή μας έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποτρέψει τη διαστρέβλωση, τη βλάβη, την καταστροφή τους αλλά και την προσβασιμότητα τους από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν τεχνολογία αιχμής. Παρόλα αυτά η επιχείρησή μας δεν μπορεί να ελέγξει το ρίσκο που σχετίζεται με την λειτουργία του Διαδικτύου και ως εκ τούτου σας εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη δυνητικών κινδύνων σχετικά με την χρήση και λειτουργία του. Καθώς η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που διαβιβάζονται στον ιστότοπό μας. Ως εκ τούτου, κάθε διαβίβαση δεδομένων πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Απαιτούμε επίσης, βάσει σύμβασης, από κάθε έμπιστο τρίτο μέρος που χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για λογαριασμό μας, να πράττουν ακριβώς το ίδιο.

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται στο μέλλον να παρέχει συνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους για τη διευκόλυνση και την πληροφόρησή σας. Αυτές οι ιστοσελίδες μπορεί να λειτουργούν ανεξάρτητα από εμάς. Συνδεδεμένες σελίδες μπορούν να έχουν τις δικές τους ανακοινώσεις ή πολιτικές περί ιδιωτικού απορρήτου, που σας προτείνουμε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε κάποια από τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες. Στο βαθμό που οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα που επισκέπτεστε δεν ανήκει ή ελέγχεται από εμάς, δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των σελίδων, οποιαδήποτε χρήση των σελίδων, ή τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των σελίδων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ: Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της ιστοσελίδας μας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

ΠΩΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ; Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς ώστε να αντικατοπτρίζει στις πρακτικές μας για τα προσωπικά δεδομένα. Εμείς θα αναρτήσουμε εμφανή ειδοποίηση στην ιστοσελίδα μας για να σας ενημερώσουμε για τυχόν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας και να αναφέρουμε στην αρχή της Πολιτικής τη χρονική στιγμή της πιο πρόσφατης ενημέρωσης.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων τέθηκε σε ισχύ την 01-11-2021.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ: Εάν έχετε ερωτήσεις, προβληματισμούς ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ή αν θα επιθυμούσατε να επικαιροποιήσετε τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς ή τις προτιμήσεις σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@5dimensions.gr. ή αποστέλλοντάς μας επιστολή στη διεύθυνση Γ. Ζωγράφου αρ. 26 Αθήνα (Ζωγράφου), 15772 ή επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2107776780 και 6973312645.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES


Για την καλύτερη λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.5dimensions.artbyhand.gr και www.5dimensions.com.gr  και τη βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν, χρησιμοποιούμε cookies κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου. O ιστότοπός μας σέβεται την ιδιωτικότητά σας και προσπαθεί να συγκεντρώνει μόνο τα απολύτως απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του στοιχεία σας. Παρότι τα cookies από μόνα τους δεν μπορούν να αναζητήσουν ή να επεξεργαστούν τις πληροφορίες σας ή να πραγματοποιήσουν αναζήτηση στον υπολογιστή σας, αποθηκεύουν προσωπικές σας πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό επισκεψιμότητας ιστοσελίδων ή τις τυχόν ηλεκτρονικές σας αγορές. Για τον σκοπό αυτό, με το παρόν κείμενο με τίτλο «Πολιτική cookies», σας ενημερώνουμε για την χρήση των cookies από τον ιστότοπό μας, εξηγώντας με απλά λόγια τι είναι τα cookies, ποια cookies χρησιμοποιούμε, πώς τα χρησιμοποιούμε και πώς μπορείτε να τα διαχειριστείτε.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES; Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή, το κινητό ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Γενικώς, τα cookies επιτελούν πολλές λειτουργίες και διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν και του τρόπου που λειτουργούν. Υπάρχουν cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία ενός ιστότοπου (χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών από τον ιστότοπο), καθώς και cookies που διευκολύνουν την περιήγησή σας από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη, αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και γενικά βελτιώνουν την εμπειρία της περιήγησης σας στην ιστοσελίδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κ.λπ.). Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις του χρήστη για ένα χρονικό διάστημα και με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται ο χρήστης να εισάγει τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο.

Τα cookies δεν είναι ιοί. Δεν είναι κομμάτια κώδικα και συνεπώς δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν και να εξαπλωθούν σε άλλα δίκτυα. Δεδομένου ότι δεν μπορούν να εκτελέσουν αυτές τις λειτουργίες, δεν εμπίπτουν στον τυπικό ορισμό του ιού.

ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός των cookies είναι η ασφάλεια, η αποτελεσματικότερη εμφάνιση πληροφοριών, η καλύτερη εξυπηρέτηση και η διευκόλυνση στην περιήγηση ενός χρήστη.

Επιπλέον, τα cookies μάς βοηθούν να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό μας τόπο και εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την περιήγησή σας. Μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.

Όλα τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπού μας και των προσφερόμενων από αυτόν υπηρεσιών ή για την βελτίωση της εμπειρίας χρήσης του, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την εφαρμοστέα νομοθεσία.

(περισσότερα εδώ: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm )

Μέσω των cookies δεν συλλέγονται προσωπικές πληροφορίες ούτε μπορεί να γίνει ταυτοποίηση του χρήστη. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.

Με την περιήγησή σας στον ιστότοπο μας συγκατατίθεστε στην χρήση των cookies που αυτός χρησιμοποιεί. Μπορείτε ωστόσο να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του browser που χρησιμοποιείτε για να περιηγείστε στο διαδίκτυο έτσι ώστε να περιορίσετε σημαντικά την χρήση cookies (Δείτε κατωτέρω «πώς μπορείτε να διαχειρίζεστε τα cookies»).

ΠΟΙΑ COOKIES ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΠΟ; Χρησιμοποιούμε τις εξής κατηγορίες cookies:

Α. Τα Απολύτως Απαραίτητα cookies Τα cookies αυτά επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του, χωρίς να αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, πολλές εφαρμογές του διαδικτυακού μας τόπου δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Β. Cookies στατιστικών χρήσης Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να βελτιώσουμε την απόδοση του διαδικτυακού τόπου μας. Τα cookies στατιστικών χρήσης, μας βοηθούν να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο που οι επισκέπτες αλληλοεπιδρούν με τον διαδικτυακό τόπο μας και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Για παράδειγμα, πόσες φορές είδε ο επισκέπτης ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία και εάν επέλεξε να το κοινοποιήσει σε κάποια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Τα cookies στατιστικών χρήσης, αποθηκεύονται στη συσκευή σας μόνο εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας. Επίσης, τα δεδομένα αυτά δεν κοινοποιούνται σε τρίτους ούτε χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΑ COOKIES; Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies, επιλέξτε τον browser που χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες που χρειάζεται να ακολουθήσετε:

· Internet Explorer //support.microsoft.com/kb/278835

· Firefox //support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

· Chrome //support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

· Safari //support.apple.com/kb/PH5042

· Safari for iPad and iPhone //support.apple.com/kb/HT1677

Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον άλλον browser, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες του παρόχου του.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στους εξειδικευμένους ιστοτόπους //cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και //www.allaboutcookies.org/.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΤΑ COOKIES;

Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για τα δικαιώματα σας θα βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ COOKIES: Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές και διορθώσεις στην παρούσα Πολιτική ώστε να είναι πάντα σύμφωνη με τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου. Παρακαλούμε να ανατρέχετε στην παρούσα σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής, ώστε να ελέγχετε τις παρούσες και τυχόν νέες επιπρόσθετες πληροφορίες.

Η παρούσας Πολιτικής cookies τέθηκε σε ισχύ την 01-11-2021